عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:سه شنبه 5 خرداد 1394-11:34 ب.ظ

اسکناس ایرانی (دوره پهلوی)


موجودی و قیمتها به روز میباشند

1396- 11- 25

*****************************************************

کد 59- 5 ریال   فروردین 1317    سری هفتم رضا شاه  (امضاء: امیر خسروی - هژیر)      تک بانکی: 330.000 تومان
(بدون مهر - شماره و نام بانک هردو به فارسی)
کد 59- 5 ریال   فروردین 1317    سری هفتم رضا شاه  (امضاء: امیر خسروی - هژیر)      جفت بانکی: 1.120.000 تومان
(بدون مهر - شماره و نام بانک هردو به فارسی)

کد 90- 5 ریال   1323    سری اول ملی (امضاء: ابتهاج و بامداد)           فروخته شد


کد 98- 10 ریال   1327    سری سوم ملی (امضاء: ابتهاج و بامداد)          فروخته شد


کد 107- 50 ریال    1330    سری چهارم ملی (امضاء: زند و وارسته)        فروخته شد


کد 112-  50 ریال   1332    سری پنجم ملی  (امضاء: ناصر و جهانگیر)          فروخته شد


کد 116-  50 ریال 1333    سری ششم ملی   (امضاء: ناصر و امامی)           فروخته شد

کد 116(تک)-  50 ریال 1333    سری ششم ملی   (امضاء: ناصر و امامی)     تک بانکی: 65.000تومان


کد 117-  100 ریال 1333    سری ششم ملی  (امضاء: ناصر و امامی)        فروخته شد


کد 118-  10 ریال  1337  سری هفتم ملی   (امضاء: کاشانی و ویشکایی)           جفت بانکی: 60.000 تومان


کد 118(1)-  10 ریال  1337  سری هفتم ملی   (امضاء: کاشانی و ویشکایی)   سری 1  (کسر /1     جفت بانکی: 75.000 تومان فروخته شد

کد 120-  200 ریال  1337  سری هفتم ملی   (امضاء: کاشانی و ویشکایی)        فروخته شد


کد 121-  10 ریال 1340  سری اول مرکزی    (امضاء: شعاعی و کاشانی)        تمام شد- درحال حاضر موجود نیست


کد 122-  20 ریال 1340  سری اول مرکزی    (امضاء: شعاعی و کاشانی)        فروخته شد

(شماره قرمز)


کد 122-  20 ریال 1340  سری اول مرکزی    (امضاء: شعاعی و کاشانی)         جفت بانکی: 135000 تومان
(شماره قرمز و سیاه /جیگری - طبق تصویر)کد 123- 50 ریال   1341 (تاریخ ریز)   سری دوم مرکزی   (امضاء: بهنیا و پورهمایون)        فروخته شد


کد 124- 50 ریال   1341 (تاریخ درشت)   سری دوم مرکزی  (امضاء: بهنیا و پورهمایون)        فروخته شد


کد 127-  100 ریال   1342    سری سوم مرکزی    (امضاء: بهنیا و سمیعی)          فروخته شد

کد 129-  20 ریال    سری چهارم مرکزی   (امضاء: بهنیا و سمیعی)             فروخته شد


کد 134-  20 ریال    سری پنجم مرکزی    (امضاء: هویدا و سمیعی)           فروخته شد


کد 135-  50 ریال   سری پنجم مرکزی    (امضاء: هویدا و سمیعی)            فروخته شد         


کد 136-  100 ریال   سری پنجم مرکزی    (امضاء: هویدا و سمیعی)             فروخته شد  


کد 137-  20 ریال  سری ششم مرکزی   (امضاء: آموزگار و سمیعی)           جفت بانکی: 26.000 تومان


کد 138-  50 ریال  سری ششم مرکزی   (امضاء: آموزگار و سمیعی)            جفت بانکی: 36.000 تومان

 


کد 139-  100 ریال  سری ششم مرکزی   (امضاء: آموزگار و سمیعی)          جفت بانکی: 78.000 تومان


کد 145-  100 ریال  سری هفتم مرکزی   (امضاء: آموزگار و فرمانفرما)            جفت بانکی: 132.000 تومان

عبارت "بانک مرکزی ایران" به رنگ قرمز)


کد 147- 100 ریال  سری هشتم مرکزی   (امضاء: آموزگار و فرمانفرما)          جفت بانکی: 198.000 تومان

عبارت "بانک مرکزی ایران" با حاشیه سفید)کد 157(1)-  50 ریال  1350    سری دهم مرکزی   (امضاء: آموزگار و سمیعی - یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی)   سری 1 (کسر / 1)      جفت بانکی: 60000 تومان


کد 158-  100 ریال  1350    سری دهم مرکزی   (امضاء: آموزگار و سمیعی - یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی)  تمام شد- درحال حاضر موجود نیست


کد 160-  50 ریال   سری یازدهم مرکزی    (امضاء: آموزگار و جهانشاهی)            جفت بانکی: 45.000 تومان 


کد 161-  100 ریال   سری یازدهم مرکزی    (امضاء: آموزگار و جهانشاهی)            جفت بانکی: 52.000 تومان 


کد 163- 500 ریال   سری یازدهم مرکزی   (امضاء: آموزگار و جهانشاهی)         جفت بانکی: 620000 تومان


کد 167-  50 ریال    سری دوازدهم مرکزی     (امضاء: آموزگار و یگانه)           جفت بانکی: 35.000 تومان


کد 168-  50 ریال   سری دوازدهم مرکزی     (امضاء: انصاری و یگانه)          جفت بانکی: 20.000 تومان


کد 169-  100 ریال    سری دوازدهم مرکزی     (امضاء: انصاری و یگانه - شماره خارج فیلیگران)           جفت بانکی: 28.000 تومانکد آ 169-  100 ریال    سری دوازدهم مرکزی     (امضاء: انصاری و یگانه - شماره روی فیلیگران)           جفت بانکی: 34.000 تومان

کد 170-  200 ریال    سری دوازدهم مرکزی     (امضاء: انصاری و یگانه)            جفت بانکی: 80.000 تومان


کد 175-  20 ریال   سری سیزدهم مرکزی    (امضاء: انصاری و مهران) (نوشته بی ست: حرف سین در کلمه بیست، بصورت کشیده)         تک بانکی: 6000 تومان       جفت بانکی: 14.000 تومانکد 176-  20 ریال   سری سیزدهم مرکزی    (امضاء: انصاری و مهران) (نوشته بیست)        تک بانکی: 5.000 تومان                جفت بانکی: 12.000 تومان    

کد 176جایگزین-  20 ریال   سری سیزدهم مرکزی    (امضاء: انصاری و مهران) (نوشته بیست)    (کسر جایگزین /01)      جفت بانکی: 40.000 تومان فروخته شد


کد ت176-  20 ریال   سری سیزدهم مرکزی   (امضاء: انصاری و مهران) (نوشته بیست)      تک بانکی: 8.000تومان فروخته شد


کد 177-  50 ریال   سری سیزدهم مرکزی    (امضاء: انصاری و مهران)            جفت بانکی: 20.000 تومان


کد 178-  100 ریال   سری سیزدهم مرکزی    (امضاء: انصاری و مهران)           جفت بانکی: 30.000 تومان   


کد 180-  200 ریال   سری سیزدهم مرکزی   (امضاء: انصاری و مهران) (شهیاد آریامهر)         تک بانکی: 25000 تومان فروخته شد

کد 181-  500 ریال   سری سیزدهم مرکزی   (امضاء: انصاری و مهران)           فروخته شد  


کد 182-  1000 ریال   سری سیزدهم مرکزی   (امضاء: انصاری و مهران)           جفت بانکی: 190.000 تومان


کد 185-  100 ریال   سری سیزدهم مرکزی    (امضاء: انصاری و مهران)  (یادبود پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی)         جفت بانکی: 46.000 تومان


کد 186-  20 ریال   سری چهاردهم مرکزی   (امضاء: یگانه و مهران)            جفت بانکی: 20.000 تومان


کد 187-  50 ریال   سری چهاردهم مرکزی   (امضاء: یگانه و مهران)          تک بانکی: 12.000 تومان          جفت بانکی: 40.000 تومان


کد 188-  100 ریال   سری چهاردهم مرکزی   (امضاء: یگانه و مهران)         فروخته شد


کد 189-  200 ریال   سری چهاردهم مرکزی   (امضاء: یگانه و مهران)            جفت بانکی: 96.000 تومان


کد 191-  1000 ریال   سری چهاردهم مرکزی   (امضاء: یگانه و مهران)         جفت بانکی: 198.000 تومانکد 194-  20 ریال   سری پانزدهم مرکزی    (امضاء: یگانه و خوش کیش)        تک بانکی: 7000 تومان        جفت بانکی: 22.000 تومان


کد 195-  50 ریال   سری پانزدهم مرکزی   (امضاء: یگانه و خوش کیش)          جفت بانکی: 28.000 تومان


کد 196-  100 ریال   سری پانزدهم مرکزی   (امضاء: یگانه و خوش کیش)         جفت بانکی: 42.000 تومان

اسکناسهای غیر بانکی
********************

کد 130- 50 ریال   سری چهارم مرکزی  (امضاء: بهنیا و سمیعی)    : 15000 تومان
(کیفیت کلی بسیارعالی-کاغذ ترد و خشک و تمیز مثل بانکی - ایرادهای اسکناس در تصاویر جداگانه نشان داده شده اند)
(تصویر متعلق به خود اسکناس بوده و رنگ و جلای اسکناس مثل تصویر میباشد- زردی رنگ عکسهای بزرگنمایی شده گوشه های اسکناس مربوط به دوربین بوده و بخاطر مشخص شدن ایراد گوشه اسکناس میباشد)
(کد سفارش: 610934)
(قیمت تک در کتاب اسکناسهای ایران 85000 تومان میباشد)


کد 177-  50 ریال   سری سیزدهم مرکزی    (امضاء: انصاری و مهران)   : 3000 تومان

(کیفیت مطابق تصویر)

(کد سفارش: 875072)


کد 157-  50 ریال  1350    سری دهم مرکزی   (امضاء: آموزگار و سمیعی - یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی) سری 1 (کسر / 1):  5000 تومان
(کیفیت مطابق تصویر)
(کد سفارش: 866263)


کد 118-  10 ریال  1337  سری هفتم ملی   (امضاء: کاشانی و ویشکایی)           تک با کیفیت بینهایت عالی-طبق تصویر: 10.000 تومان
(کد سفارش: 916019)


کد 189-  200 ریال   سری چهاردهم مرکزی   (امضاء: یگانه و مهران)            غیربانکی بینهایت عالی: 16.000 تومان

(کسر جایگزین 99/9 - بسیارکمیاب - پشت اسکناس نوشته دارد- طبق تصویر)

(کد سفارش: 162460)


کد 138- 50 ریال   امضاء: آموزگار و سمیعی         کیفیت مطابق تصویر: 5000 تومان فروخته شد
(کد سفارش 962773)

کد224ب-  200 ریال    سورشارژ تک مهر  (امضاء: یگانه و مهران)    فروخته شد
(سورشارژ به رنگ سیاه - نوع 5- قیمت تک با کیفیت بانکی در کتاب اسکناسهای ایران 120000 تومان)

کد218-  50 ریال    سورشارژ تک مهر  (امضاء: انصاری و مهران)        کیفیت مطابق تصویر: 5000 تومان


کد 182-  1000 ریال   سری سیزدهم مرکزی   (امضاء: انصاری و مهران)         فروخته شدکد 117-  100 ریال 1333    سری ششم ملی  (امضاء: ناصر و امامی)          کیفیت طبق تصویر: 10000 تومان فروخته شد
(کد سفارش: 1172275)
نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب